GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect
Zara May Zara May Share

GlobalWelsh yn lansio hyb newydd yn UDA

24 Jan, 2023

Mae GlobalWelsh yn cyhoeddi heddiw ei fod wedi lansio canolbwynt byd-eang newydd yn Unol Daleithiau America. Bydd GlobalWelsh USA, y canolbwynt ‘rhithwir’ newydd, yn cael ei arwain gan y cyn-filwr modurol Jan Griffiths, ynghyd â thîm o Gymry alltud llwyddiannus. Bydd yn canolbwyntio ar dyfu a chysylltu'r rhwydwaith busnes alltud yn UDA a hwyluso cyfleoedd ar gyfer twf cilyddol rhwng aelodau gartref ac oddi cartref.

“Rwyf wedi treulio dros 30 mlynedd yn byw ac yn gweithio yn UDA yn gweithio yn y diwydiant modurol. Dros y blynyddoedd rwyf wedi cyfarfod â llawer o Gymry sydd, fel fi, wedi bod yn chwilio am ffordd i ailgysylltu a rhoi yn ôl i Gymru, GlobalWelsh yw’r cyfrwng i ni wneud yn union hynny.”

Amcangyfrifir bod bron i ddwy filiwn o bobl yn yr Unol Daleithiau â chysylltiad â Chymru. Mae adeiladu’r cysylltiadau newydd hyn gydag arweinwyr busnes ac aelodau angerddol o’r alltud ar draws yr Unol Daleithiau yn cynnig cyfleoedd enfawr i aelodau GlobalWelsh, ac aelodau busnes. Mae cael mynediad at gymuned gysylltiedig o arweinwyr busnes Cymreig ar draws UDA â’r potensial i fod yn ased economaidd gwirioneddol i Gymru.

Ganed gwesteiwr GlobalWelsh USA, Jan Griffiths, ym Mhen-y-bont ar Ogwr a symudodd i UDA ym 1985 gyda Borg Warner, cyflenwr haen un yn y diwydiant modurol. Mae Jan wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus mewn rolau amrywiol ar draws y diwydiant gan gynnwys prynu, cadwyn gyflenwi a gweithgynhyrchu, gan arwain at ei phenodiad i’r 100 o Fenywod Arwain Gorau yn y diwydiant modurol yn Automotive News yn 2015. Yn 2018 dechreuodd Jan ar ei thaith entrepreneuraidd fel sylfaenydd Gravitas Detroit, cwmni sydd wedi ymrwymo i baratoi arweinwyr ar gyfer y dyfodol yn y diwydiant ceir. Jan sy'n cynnal The Automotive Leaders Podcast.

“Mae’r alltud o UDA yn gyfle mawr, os nad y mwyaf, i Gymru pan ddaw’n fater o ymgysylltu ar wasgar. Rydym yn rhannu hanes mudo unigryw a chyfoethog gyda'r Americas."

Bydd Jan yn cael ei chefnogi gan grŵp bach o gyd-alltudwyr Cymreig angerddol ac uwch arweinwyr busnes ar draws UDA a fydd yn cefnogi gweithgareddau’r hwb yn rhithwir ac ar lawr gwlad, yn ogystal ag adeiladu’r rhwydwaith ar draws UDA.

  • Dave Richards - o Aberdâr sydd bellach wedi'i leoli yn Chicago. Mae Dave wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio mewn rolau uwch gyda rhai o gwmnïau ymgynghori mwyaf y byd yn Llundain ac UDA fel Accenture ac Ernst & Young lle bu’n arbenigo yn y diwydiant manwerthu.
  • David Powell - o Abertawe sydd bellach wedi'i leoli yn Boston, Massachusetts. Mae David wedi dal uwch rolau technegol gyda rhai o gwmnïau mwyaf y byd ar draws Ewrop ac UDA gan gynnwys Deloitte, IBM ac Intercontinental Hotels. Ar hyn o bryd mae'n Brif Swyddog Gweithredol CAW Network USA, sefydliad a arweinir gan wirfoddolwyr sy'n canolbwyntio ar rwydweithio ac addysg ar gyfer Cyfrifwyr Siartredig sy'n byw yn UDA.
  • Gareth Hughes PhD - o Gwm Rhymni, sydd bellach wedi'i leoli yn Dallas, Texas. Yn academydd sydd wedi troi’n entrepreneur, ac yn y 25 mlynedd diwethaf mae Gareth wedi lansio pum cwmni ac wedi arwain llawer o fusnesau newydd eraill yn eu camau cynnar. Mae ei gwmni Caizio yn helpu i adeiladu busnesau newydd medtech a biotechnoleg i fasnacheiddio a chodi cyfalaf cyfnod cynnar.
  • Huw Webber - o Gwmtwrch Isaf yn awr yn Denver, Colorado. Darllenodd Huw PPE ym Mhrifysgol Rhydychen cyn cychwyn ar yrfa ymgynghori yn yr Unol Daleithiau. Mae ffocws Huw wedi bod ar strategaeth a thechnoleg yn y gofod MSO. Mae cleientiaid wedi cynnwys T-Mobile USA, Dish, Charter, Comcast, Neustar, Cricket. Mae wedi byw yn yr Unol Daleithiau ers 1996, a mabwysiadodd ddinasyddiaeth Americanaidd yn 2006. Mae e’n siarad Cymraeg hefyd.
  • Roger King - Graddiodd Roger o Brifysgol Cymru, Caerdydd. Roedd wedi bod yn gyswllt yr Unol Daleithiau â’r Bwrdd Glo Cenedlaethol ym maes ymchwil methan tra’n gweithio fel Goruchwyliwr Ymchwil gyda Swyddfa Mwyngloddiau UDA. Ar ôl derbyn ei PhD symudodd i Brifysgol Talaith Mississippi lle ymddeolodd yn ddiweddar fel Athro Emeritws Nodedig. Yn ystod ei yrfa academaidd datblygodd berthynas hirdymor rhwng Prifysgol Caerdydd, lle bu'n Athro Er Anrhydedd, a Phrifysgol Talaith Mississippi.

I ddechrau, bydd y canolbwynt yn canolbwyntio gweithgarwch yn y meysydd canlynol:

  • Darparu arweiniad i fusnesau Cymreig sydd am ehangu i UDA
  • Eiriol dros fewnfuddsoddiad Cymreig o UDA i Gymru
  • Creu ymwybyddiaeth ddiwylliannol rhwng Cymru a'r alltud ar draws UDA

"Mae llawer iawn o waith gwych yn cael ei wneud yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol i ddod â phobl at ei gilydd a dathlu eu gwreiddiau Cymreig ar hyd a lled UDA ond o ran busnes nid ydym hyd yn oed wedi crafu’r wyneb eto."

Dywedodd Jan: “Rwyf wedi treulio dros 30 mlynedd yn byw ac yn gweithio yn UDA yn gweithio yn y diwydiant modurol. Dros y blynyddoedd rwyf wedi cyfarfod â llawer o Gymry sydd, fel fi, wedi bod yn chwilio am ffordd i ailgysylltu a rhoi yn ôl i Gymru, GlobalWelsh yw’r cyfrwng i ni wneud yn union hynny.”

Nod GlobalWelsh USA yw gweithio’n agos gyda chymunedau, rhwydweithiau a sefydliadau llywodraethol Cymreig presennol ar draws America i gydweithio a chreu cyfleoedd i bobl ailgysylltu â’i gilydd, Cymru a Chymry eraill yn fyd-eang. Dywedodd Walter May, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GlobalWelsh:

“Mae’r alltud o UDA yn gyfle mawr, os nad y mwyaf, i Gymru pan ddaw’n fater o ymgysylltu ar wasgar. Rydym yn rhannu hanes mudo unigryw a chyfoethog gyda'r Americas. Mae llawer iawn o waith gwych yn cael ei wneud yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol i ddod â phobl at ei gilydd a dathlu eu gwreiddiau Cymreig ar hyd a lled UDA ond o ran busnes nid ydym hyd yn oed wedi crafu’r wyneb eto. Trwy GlobalWelsh USA, dan arweiniad Jan a’i thîm dawnus sydd â chysylltiadau da, gallwn ddechrau manteisio ar y potensial enfawr sy’n ein disgwyl yr ochr arall i’r pwll a manteisio arno.”

Mae canolbwynt GlobalWelsh USA ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer cymorth digidol, os ydych wedi’ch lleoli yn UDA a bod gennych y sgiliau a’r amser i’n helpu i adeiladu’r brand a rheoli cyfathrebiadau hyb, cysylltwch â ni drwy e-bost USA@globalwelsh.com.

Ymunwch â Jan a'r tîm ar Connect a thrwy eu Linkedin Group ‘GlobalWelsh USA’.

 

 

Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect