GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect
Zara May Zara May Share

M-SParc a GlobalWelsh yn ymuno i rymuso arloesedd yng ngogledd Cymru

01 Nov, 2021

Bydd M-SParc a GlobalWelsh yn cychwyn partneriaeth hirdymor a wedi cyhoeddi digwyddiad buddsoddwr cyllido mawr ochr yn ochr â Banc Datblygu Cymru, Newyddion Busnes Cymru, Cymru Llundain a mwy.

Mae'n bleser i M-SParc gan Brifysgol Bangor gyhoeddi partneriaeth newydd gyffrous gyda GlobalWelsh, y sefydliad diaspora byd-eang sy'n canolbwyntio ar gysylltu Cymru â diaspora Cymru ledled y byd, i gefnogi twf busnesau arloesol gogledd Cymru, gyda digwyddiad cyllid byd-eang wedi'i drefnu i ddathlu'r berthynas newydd hon.

Mae Parc Gwyddoniaeth Menai wedi datblygu enw da ers agor yn 2018 am hyrwyddo arloesedd yng ngogledd Cymru, gan ddarparu pencadlys i rai o'r busnesau mwyaf blaengar yn y wlad ffynnu gyda chefnogaeth o'r radd flaenaf, gan greu swyddi a thwf newydd yn y sector.

“Rydyn ni bob amser wedi bod yn hynod falch o'r gefnogaeth rydyn ni wedi gallu ei chynnig i'n tenantiaid gwych yma yn M-SParc, ond bydd y bartneriaeth hon gyda GlobalWelsh yn ein gweld ni'n mynd â hynny i lefel arall gan ei fod yn cysylltu ein tenantiaid rhwydwaith o arweinwyr busnes a buddsoddwyr o safon fyd-eang a all ddarparu arweiniad a chefnogaeth o'r safon uchaf."

Wedi’i lansio’n swyddogol yn 2017, mae GlobalWelsh yn ailddiffinio’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Gymro ac yn galluogi pobl a busnesau fel ei gilydd i gofleidio eu Cymreictod, cysylltu a chydweithio ar raddfa fyd-eang.

Trwy adeiladu cymuned fyd-eang ar gyfer Cymry a ffrindiau Cymru, a thrwy ei ystod o raglenni, digwyddiadau a mentrau mae'r sefydliad wedi creu rhwydwaith cynyddol o gysylltiadau ystyrlon, gan gyflwyno pobl o'r un anian i helpu buddsoddiad a chyfleoedd busnes i ffynnu, gan roi hyd yn oed y syniadau busnes lleiaf y potensial i newid bywyd.

Ar ei blatfform rhwydweithio Connect, mae gan GlobalWelsh dros 3,000 o aelodau wedi'u lleoli mewn mwy na 60 o wledydd, ac i gefnogi anghenion esblygol ei gymuned fusnes yn ddiweddar lansiodd 'GlobalWelsh for Business', rhaglen aelodaeth newydd ar gyfer busnesau yng Nghymru a busnesau dan arweiniad diaspora ledled y byd, a ddyluniwyd i hwyluso rhwydweithio rhyngwladol, caffael talent a chydweithio rhwng busnesau ac arweinwyr busnes ledled y byd, a bydd y bartneriaeth newydd hon ag M-SParc yn gweld bod gan eu tenantiaid fynediad i'r rhaglen honno.

Wrth gyhoeddi’r bartneriaeth heddiw, mae M-SParc a GlobalWelsh hefyd yn gyffrous i gadarnhau eu digwyddiad mawr cyntaf gyda’i gilydd: Den y Dreigiau ym Mharc Gwyddoniaeth Menai ar Dachwedd 11eg - Digwyddiad Pitsio Angel Hybrid a Chyllid Hadau.

“Prifysgol Bangor oedd un o noddwyr cyntaf GlobalWelsh, felly mae'n wych bod yn bartner gydag un o'i mentrau mwyaf cyffrous. Rydym yn rhannu gweledigaeth gyffredin ar gyfer Cymru mwy cysylltiedig a llewyrchus, sy'n cychwyn ar lawr gwlad trwy ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn entrepreneuriaid ac sy'n gorffen gyda busnesau llwyddiannus yn fyd-eang yn tyfu ac yn aros yng Nghymru.”

Ochr yn ochr â phartneriaid mawr eraill fel Cymry Llundain, Banc Datblygu Cymru a Newyddion Busnes Cymru, bydd M-SParc a GlobalWelsh yn cynnal digwyddiad lle bydd saith o denantiaid M-SParc yn ceisio codi rhwng £300,000 a £1.5m i fynd â'u busnesau i'r lefel nesaf.

Wrth drafod y bartneriaeth a digwyddiad Den y Dreigiau, dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Parc Gwyddoniaeth Menai Pryderi ap Rhisiart:

“Rydyn ni bob amser wedi bod yn hynod falch o'r gefnogaeth rydyn ni wedi gallu ei chynnig i'n tenantiaid gwych yma yn M-SParc, ond bydd y bartneriaeth hon gyda GlobalWelsh yn ein gweld ni'n mynd â hynny i lefel arall gan ei fod yn cysylltu ein tenantiaid rhwydwaith o arweinwyr busnes a buddsoddwyr o safon fyd-eang a all ddarparu arweiniad a chefnogaeth o'r safon uchaf.

“Roeddem yn falch iawn o groesawu Richard Scott, Cyfarwyddwr GlobalWelsh Invest, i M-SParc yn ddiweddar a gweld pa mor egniol yr oedd ef a’r tenantiaid ar ôl diwrnod llawn o gyfarfodydd, ac rydym yn gyffrous iawn i weld ein partneriaeth â GlobalWelsh yn datblygu a sicrhau buddion enfawr i bawb.

“Mae Den y Dreigiau yn achlysur hanesyddol i fusnes yng ngogledd Cymru, ac mae'n briodol y dylem lansio ein partneriaeth â digwyddiad o'r fath. Bydd saith o'n tenantiaid ac un cwmni allanol yn cyflwyno i gynulleidfa o fuddsoddwyr o bob cwr o'r byd am symiau enfawr o arian na welir yn aml yn y rhan hon o'r byd. Mae ein partneriaeth â GlobalWelsh yn hanfodol i hynny.”

Ychwanegodd Richard Scott, Cyfarwyddwr GlobalWelsh Invest:

“Ar fy ymweliad diweddar â M-SParc, gwnaeth yr ysbryd cymunedol anhygoel a’r ecosystem fusnes y mae’r tîm wedi’u hadeiladu argraff arnaf. Mae'n gartref i fusnesau ac arloeswyr gwych ond mae hefyd yn agor ei freichiau i'r gymuned ehangach gyda ffocws cryf ar ddatblygu sgiliau, gan cefnogi talent leol i adeiladu a thyfu busnesau llwyddiannus.

“Prifysgol Bangor oedd un o noddwyr cyntaf GlobalWelsh, felly mae'n wych bod yn bartner gydag un o'i mentrau mwyaf cyffrous. Rydym yn rhannu gweledigaeth gyffredin ar gyfer Cymru mwy cysylltiedig a llewyrchus, sy'n cychwyn ar lawr gwlad trwy ysbrydoli pobl ifanc i ddod yn entrepreneuriaid ac sy'n gorffen gyda busnesau llwyddiannus yn fyd-eang yn tyfu ac yn aros yng Nghymru.”

Mae Den y Dreigiau yn ddigwyddiad hybrid cyntaf o'i fath ar gyfer gogledd Cymru, a gynhelir gan M-SParc, GlobalWelsh a phartneriaid, gan ddod ag ystod o fusnesau blaengar at ei gilydd i arddangos eu cyfleoedd buddsoddi cyffrous!

Am ddod i adnabod neu gefnogi'r busnes gwych nesaf o Gymru? Ymunwch â ni ar 11eg Tachwedd o 5:30yp (GMT) yn bersonol yn M-SParc neu ar lein o ble bynnag ydych chi yn y byd a darganfod mwy trwy'r ddolen: https://den-y-dreingean.eventbrite.co.uk

Cover photo by Neil Mark Thomas.

Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect