GlobalWelsh Connect is live Find out more    | Join Connect
Zara May Zara May Share

GlobalWelsh yn lansio GlobalWelsh for Business

18 Oct, 2021

Mae GlobalWelsh, y sefydliad diaspora byd-eang sy'n canolbwyntio ar gysylltu Cymru â diaspora Cymru ledled y byd, yn lansio GlobalWelsh for Business. Rhaglen aelodaeth newydd ar gyfer busnesau yng Nghymru a busnesau dan arweiniad diaspora ledled y byd. Mae aelodaeth busnes yn darparu mynediad i blatfform rhwydweithio GlobalWelsh Connect. Nodweddion a buddion newydd sbon sydd wedi'u cynllunio i hwyluso rhwydweithio rhyngwladol, masnach, allforio, caffael talent a chydweithio rhwng busnesau ac arweinwyr busnes ledled y byd. Mae aelodaeth hefyd yn cynnwys mynediad i'r Cyfeiriadur Busnes byd-eang newydd sbon, yr ardal Gyrfaoedd a'r Hwb Aelodau pwrpasol. 

Mae'r rhaglen aelodaeth haenog newydd bellach ar gael i fusnesau o bob maint yng Nghymru a busnesau dan arweiniad y rhai sydd â chysylltiad â Chymru ledled y byd. Mae pob pecyn yn cynnwys nifer penodol o ddefnyddwyr y gall y busnes eu dyrannu i weithwyr. Y pecynnau yw: 

  • Bach - pris o £ 295 y flwyddyn. Ar gyfer busnesau bach neu gyfnod cynnar sydd â llai na 10 o weithwyr. 1 defnyddiwr. 
  • Canolig - pris o £ 995 y flwyddyn. Ar gyfer busnesau sefydledig neu raddedig gyda rhwng 10 a 49 o weithwyr. 3 defnyddiwr. 
  • Menter - pris £ 1,495 y flwyddyn. Ar gyfer busnesau mwy gyda mwy na 50 o weithwyr. 5 defnyddiwr. 
  • Mae pob pecyn yn cynnig yr opsiwn i ychwanegu defnyddwyr ychwanegol. 

Full package details available here.

Y buddion allweddol i fusnesau yw: 

  • Y Cyfeiriadur Busnes Byd-eang lle gall Aelodau Busnes, sydd wedi'u lleoli yng Nghymru neu dan arweiniad aelodau diaspora Cymru, greu tudalen arddangos bwrpasol ar gyfer eu busnes. Bydd y Cyfeiriadur yn weladwy i holl aelodau GlobalWelsh yn fyd-eang. Gall busnesau dargedu’n effeithiol eraill sydd eisiau dod o hyd i nwyddau neu wasanaethau â tharddiad Cymreig. 
  • Mae'r modiwl Gyrfaoedd yn galluogi Aelodau Busnes i arddangos cyfleoedd swyddi, interniaeth, contract tymor byr neu brofiad gwaith i aelodau GlobalWelsh a denu talent uchelgeisiol yn lleol neu'n fyd-eang. 
  • Mae Hwb Aelodau newydd sbon hefyd wedi'i greu fel gofod rhwydweithio unigryw i ddefnyddwyr Busnes gysylltu, cydweithredu, rhannu gwybodaeth a syniadau. 
  • Bydd dosbarthiadau meistr rhwydweithio sy'n canolbwyntio ar fusnes ac Academi Byd-eang gydag arweinwyr meddwl a phartneriaid o'r radd flaenaf ar gael i Aelodau Busnes yn unig. 

Bydd arweinwyr busnes a'u gweithwyr hefyd yn gallu cyrchu nodweddion a rhaglenni Cyswllt Byd-eang presennol, gan gynnwys y rhaglen fentora fyd-eang, MyMentor, a City Hubs yn Tokyo, Beijing, Llundain, Dulyn a'r Dwyrain Canol (sy’n lansio'n fuan). Bydd GlobalWelsh Invest, sy'n cysylltu busnesau â buddsoddwyr angylion yn y diaspora, nawr ar gael yn unig i Aelodau Busnes. 

Dywedodd Walter May, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol GlobalWelsh, “O'r diwrnod cyntaf rydym wedi bod yn angerddol am gefnogi entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes o Gymru. Dyma'r bobl allan yn y byd yn mentro, yn arwain arloesedd, yn creu swyddi ac yn symud yr economi yn ei blaen. Roedd yn bwysig inni sicrhau bod aelodaeth busnes yn gynhwysol ac yn hygyrch i gwmnïau o wahanol feintiau. Felly rydym wedi creu model aelodaeth haenog yn ofalus. 

‘Mae ein diaspora anhygoel yn ffynhonnell enfawr o ddoethineb, gwybodaeth a deallusrwydd marchnad, gall y cysylltiadau hyn fod yn drawsnewidiol. Trwy GlobalWelsh, mae gan fusnesau bellach fynediad i'r adnodd hwn fel erioed o'r blaen, ac rydym yn falch iawn o allu cynnig rhywbeth unigryw a phwerus iddynt. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n haelodau busnes a’n darpar sefydliadau partner  i esblygu a siapio ein cynnig wrth inni symud ymlaen i'r dyfodol gyda'n gilydd. " 

Datblygwyd y rhaglen aelodaeth newydd yn dilyn ymgynghori â'n cymuned yn gynharach eleni mewn cydweithrediad ag Arweinwyr CX, dan arweiniad ymgynghorydd profiad cwsmeriaid ac Arloeswr GlobalWelsh Gareth Jones, a thrwy ymgysylltu â grŵp ffocws bach o fusnesau uchelgeisiol yn y gymuned GlobalWelsh gan gynnwys Vortex IOT, Grŵp Diwydiant Chwaraeon, a Four Cymru. 

 Dywedodd Adrian Sutton, Prif Swyddog Gweithredol Vortex IOT, a leolir yn Abertawe: “O safbwynt personol, rwyf wedi elwa’n fawr o fy aelodaeth Byd-eang dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac rwy’n croesawu’r cynnig aelodaeth newydd i fusnesau a’r cyfle i gysylltu a chydweithio â phobl a busnesau newydd yn y gymuned. 

‘Rwy’n angerddol am bŵer cymuned ac rydym fel Cymry yn cefnogi ein gilydd. Rwy’n arbennig o gyffrous am y Cyfeiriadur Busnes byd-eang lle, nid yn unig, y gallaf arddangos fy musnes ond gallaf ddefnyddio’r platfform i ddod o hyd i nwyddau a gwasanaethau gan fusnesau eraill a dyna hanfod y peth. Mae'r Hwb Busnes yn cynnig cyfle unigryw yma i rwydweithio, nid yn unig, â busnesau eraill o Gymru ond hefyd i fusnesau ledled y byd. Gallaf weld rhywfaint o hud go iawn yn digwydd yno. ” 

I ddarganfod mwy am GlobalWelsh for Business ac i wneud cais am aelodaeth ewch i >> https://globalwelsh.com/connect 

Growing wales' largest community, online. 99 Days 99 Hrs 99 Mins 99 Secs Discover GlobalWelsh Connect